عنوان: پروژه اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی میدان وردک،


فورم شماره: P_01          اعلان تدارکات

 

عنوان: پروژه اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی میدان وردک،

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی میدان وردک، دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOHE/96/W-1586/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی4:30 بعد از ظهر، (اوقات رسمی) ذریعه فلش میموری ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 28 حمل  1396 روز دو شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (1,050,000) یک میلیون و پنجاه هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 28 حمل 1396 روز دوشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها