تدارک پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای نهاد های تحصیلی (پوهنتون زراعتی کندهار، پوهنتون لغمان، پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی،موسسه تحصیلات عالی دایکندی و موسسه تحصیلات عالی سمنگان)


تدارک پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای نهاد های تحصیلی (پوهنتون زراعتی کندهار، پوهنتون لغمان، پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی،موسسه تحصیلات عالی دایکندی و موسسه تحصیلات عالی سمنگان)

شماره دعوتنامه داوطلبی: NPA/MoHE/96/NCB/G-1635  

نوع بودجه: – AFG/280271 بانک جهانی

  1. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا قسمتی از وجوع تخصیص داده شده ای سال مالی1396 را برای پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای نهاد های تحصیلی (پوهنتون زراعتی کندهار، پوهنتون لغمان، پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی،موسسه تحصیلات عالی دایکندی و موسسه تحصیلات عالی سمنگان)وزارت تحصیلات عالی,  5لات (حصه) با روش داوطلبی باز داخلی NPA/MoHE/96/NCB/G-1635  به مصرف برساند.
  2. اداره تدارکات ملی NPA به نماینده گی از وزارت تحصیلات عالی از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طور سر بسته تسلیم نمایند.
  3. تحویلدهی اجناس طی این قرارداد: بعداز عقد قرارداد الی مدت 60 روز اکمال گردد.
  4. این داوطلبی بر اساس روش باز داخلی که در قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان ذکر است راه اندازی میگردد.
  5. اسناد داوطلبی به لسان دری در سایت انترنتی اداره تدارکات ملی NPA قابل دریافت بوده و در صورت عدم دسترسی، داوطلبان میتوانند از ادرس که در ذیل ذکر گردیده اسناد داوطلبی را در CD دست داشته شان بدست بیاورند.

6.آفرگشائی در حضور داشت داوطلبان و یا نماینده های با صلاحیت شان به تاریخ 12/ثور/1396 ساعت  10:00قبل از ظهر به وقت کابل صورت میگیرد.

  1. آفر ها باید همراه با تضمین آفر بصورت تضمین بانکی برای لات اول مبلغ137,000  افغانی ، برای لات دوم مبلغ194,000 افغانی ، برای لات سوم مبلغ138,000   افغانی  برای لات چهارم  مبلغ145,000 افغانی  و برای لات پنجم مبلغ 195,000 افغانی بوده  بوده ، تسلیم داده شود.
  • ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود . هیچ نوع فوتو کاپی و یا کاپی سکن شده قابل اعتبار شناخته نمی شود.

ضمانت بانکی تضمین آفر باید برای مدت 28 روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر مدار اعتبار باشد. یعنی برای مدت 118 روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر ها اعتبار داشته باشد.

معیارات  ارزیابی بعدی

  • توانایی مالی: داوطلب باید با ارایه صورت حساب های بانکی و یا هر سند معتبر بانکی دیگر به اثبات رساند که با مواردمندرج ذیل مطابقت داشته باشند:
شماره لات مبلغ اسعار
1 لات اول 1100000 افغانی
2 لات دوم 1700000 افغانی
3 لات سوم 1190000 افغانی
4 لات چهارم 1250000 افغانی
5 لات پنجم 1700000 افغانی
  • تجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادی را که نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی مندرج ذیل را داشته باشند ارائه نماید:

داوطلبان باید با ارائه اسناد به اثبات رسانند که تجربه اجرای حد اقل (یک) قرارداد مشابه را در 5 سال اخیر با حجم ذیل را دارا اند.

شماره لات مبلغ اسعار
1 لات اول لازم نیست
2 لات دوم 3500000 افغانی
3 لات سوم لازم نیست
4 لات چهارم لازم نیست
5 لات پنجم 3600000 افغانی

 ( کاپی قرارداد اجرا شده داوطلبان با ذکر منبع ، مبلغ قرارداد و تاریخ عقد قرارداد باید ضمیمه آفر گردد.)

جلسه قبل از آفر گشایی مورخ 2 ثور 1396 ساعت 9:00 قبل از ظهر در وزارت تحصیلات عالی  -کارته چهار کابل افغانستان تدویر می گردد.

داوطلبان علاقه مند میتوانند اسناد داوطلبی را از آدرس و یا از وب سایت ذیل دریافت نمایند.

پشتونستان وات ، کابل، افغانستان

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

اداره تدارکات ملی

ریاست تسهیلات تدارکاتی

شماره تماس: 0791045505- 020-2147453

 

آدرس الکترونیکی:

maisara.mirzazada@aop.gov.af  کاپی به   murwarid.tajzai@aop.gov.af

وب سایت: www.npa.gov.af

                                     

Leave a comment

Your email address will not be published.