تدارک ایجاد آی سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون پکتیا وزارت تحصیلات عالی


تدارک ایجاد آی سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون پکتیا وزارت تحصیلات عالی

شماره دعوتنامه داوطلبی: NPA/MoHE/96/NCB/G-1617  

نوع بودجه: AFG/280271

  1. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا قسمتی از وجوع تخصیص داده شده ای سال مالی1396 را برای تدارک تدارک ایجاد آی سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون پکتیا وزارت تحصیلات عالی  دولات (حصه) با روش داوطلبی باز داخلی NPA/MoHE/96/NCB/G-1617  به مصرف برساند.
  2. اداره تدارکات ملی NPA به نماینده گی از وزارت تحصیلات عالی از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طور سر بسته تسلیم نمایند.
  3. تحویلدهی اجناس طی این قرارداد: بعداز عقد قرارداد الی مدت پنج ماه اکمال گردد.
  4. این داوطلبی بر اساس روش باز داخلی که در قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان ذکر است راه اندازی میگردد.
  5. اسناد داوطلبی به لسان دری در سایت انترنتی اداره تدارکات ملی NPA قابل دریافت بوده و در صورت عدم دسترسی، داوطلبان میتوانند از ادرس که در ذیل ذکر گردیده اسناد داوطلبی را در CD دست داشته شان بدست بیاورند.

6.آفرگشائی در حضور داشت داوطلبان و یا نماینده های با صلاحیت شان به تاریخ 27/حمل/1395 ساعت  10:00قبل از ظهر به وقت کابل صورت میگیرد.

  1. آفر ها باید همراه با تضمین آفر بصورت تضمین بانکیمبلغ 880,000 افغانی برای لات اول و مبلغ 390,000 افغانی برای لات دوم بوده ، تسلیم داده شود.
  • ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود . هیچ نوع فوتو کاپی و یا کاپی سکن شده قابل اعتبار شناخته نمی شود.

ضمانت بانکی تضمین آفر باید برای مدت 28 روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر مدار اعتبار باشد. یعنی برای مدت 118 روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر ها اعتبار داشته باشد.

معیارات  ارزیابی بعدی

  • توانایی مالی: داوطلب باید با ارایه صورت حساب های بانکی و یا هر سند معتبر بانکی دیگر به اثبات رساند که با مواردمندرج ذیل مطابقت داشته باشند:
شماره لات مبلغ اسعار
1 لات اول 7400000 افغانی
2 لات دوم 3300000 افغانی

 

  • تجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادی را که نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی مندرج ذیل را داشته باشند ارائه نماید:

داوطلبان باید با ارائه اسناد به اثبات رسانند که تجربه اجرای حد اقل (یک) قرارداد مشابه را در 5 سال اخیر با حجم ذیل را دارا اند.

شماره لات مبلغ اسعار
1 لات اول 16200000 افغانی
2 لات دوم 7240000 افغانی

 

 ( کاپی قرارداد اجرا شده داوطلبان با ذکر منبع ، مبلغ قرارداد و تاریخ عقد قرارداد باید ضمیمه آفر گردد.)

داوطلبان علاقه مند میتوانند اسناد داوطلبی را از آدرس و یا از وب سایت ذیل دریافت نمایند.

پشتونستان وات ، کابل، افغانستان

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

اداره تدارکات ملی

ریاست تسهیلات تدارکاتی

شماره تماس: 0791045505- 020-2147453

 

آدرس الکترونیکی:

maisara.mirzazada@aop.gov.af  کاپی به   murwarid.tajzai@aop.gov.af

وب سایت: www.npa.gov.af