ایجاد(آی سی تی)سنتر وسیستم سولر پوهنتون سید جمال الدین ولایت کنر


ایجاد(آی سی تی)سنتر  وسیستم سولر پوهنتون سید جمال الدین ولایت کنر

  NPA/MoHE/96/NCB/G-1698 Re-Bid

وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ایجاد(آی سی تی)سنتر وسیستم سولر پوهنتون سید جمال الدین ولایت کنر شامل دو حصه[1] اشتراک نموده ونقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 03 جوزا 1396 به اداره تدارکات ملی واقع ریاست عمومی اداره امور ج.ا.ا پشتونستان وات کابل افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی لات اول مبلغ 600,000 افغانی لات دوم مبلغ 300,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی 03 جوزا 1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات منزل پنجم اداره تدارکات ملی تدویر می گردد.

نوت: جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 26/02/1396 ساعت 9:00 قبل از ظهر وزارت تحصیلات عالی کارته چهار کابل افغانستان دایر میگردد.

[1]    توضیح مختصر درمورد نوع اجناس، خدمات و امور ساختمانی به شمول کمیت، موقعیت پروژه و سایرمعلومات ضروری جهت قادرساختن داوطلبان واجد شرایط به منظور اتخاذ تصمیم دررابطه با جواب و یا عدم ارائه جواب به دعوت.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *