اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی تخار


فورم شماره: P_01          اعلان تدارکات

 

عنوان: اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی تخار

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی تخار نمبر تشخیصیه NPA/MOHE/96/W-1601/NCB   اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی21 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی4:30 بعد از ظهر، (اوقات رسمی) ذریعه Flash ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (28 حمل 1396) روز دو شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ(1,100,000) یک میلیون و یکصد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 28  حمل  1396 روز دو شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.