اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی هلمند


فورم شماره: P_01          اعلان تدارکات

 

عنوان پروژه: اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی هلمند

 اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی هلمند دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOHE/96/W-1600/NCB  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 22 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی 4:30 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 22 حمل 1396 روز سه شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (1,100,000) یک میلیون و یک صد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 22 حمل 1396 روز سه شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *