اعلان دعوت به داوطلبی


پروژه ایجاد مرکز ای سی تی سنتر پوهنتون ولایت بامیان

      MOHE/97/NCB/G-015-Re-Bid:شماره دعوت به داوطلبی 

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید، تا درپروسه داوطلبی پروژه ایجاد مرکز ای سی تی سنتر پوهنتون ولایت بامیان اشتراک نموده ، نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ روز به ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم، کابل ــ افغانستان ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ (700000) هفت صد هزار افغانی می باشد جلسه آفرگشایی در دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی دایرمی گردد.

Leave a comment

Your email address will not be published.