اعلان دعوت به داوطلبی


عنوان:پروژه ایجاد مرکز مشاوره درپوهنتون جوزجان 

شماره دعوت به داوطللبی: MOHE/97/NCB/G-026/ Re-Bid

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ایجاد مرکز مشاوره درپوهنتون جوزجان اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط به طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی ساعت (10) قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 27 قوس 1397 به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل – افغانستان ارائه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ  80000 هشتاد هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشایی ساعت (10) قبل ازظهر روز سه شنبه مورخ 27 قوس 1397 در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.

Leave a comment

Your email address will not be published.