اعلان دعوت به داوطلبی


عنوان:پروژه ایجاد آی سی تی سنتر برای پوهنتون طبی کابل

شماره دعوت به داوطلبی:MOHE/97/NCB/G-014

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ایجاد آی سی تی سنتر برای پوهنتون طبی کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی( 750,000)هفتصدو پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.

Leave a comment

Your email address will not be published.