اعلان دعوت به داوطلبی


عنوان: پروژه ایجاد مراکز تضمین کیفیت پوهنتون های (کندز،بامیان،پکتیا،تخار،پولی تخنیک کابل،پروان،فاریاب، بدخشان و جوزجان.)

شماره دعوت به داوطلبی : MOHE/97/NCB/G-019

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید، تا درپروسه داوطلبی پروژه ایجاد مراکز تضمین کفیفیت پوهنتون های (کندز،بامیان،پکتیا،تخار،پولی تخنیک کابل،پروان،فاریاب، بدخشان و جوزجان.)اشتراک نموده ، نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ روز به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم، کابل ــ افغانستان ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر به شکل تضمین بانکی لات اول مبلغ (80000) هشتاد هزار افغانی ، لات دوم مبلغ (90000) نود هزار افغانی، لات سوم مبلغ (100000) صد هزار افغانی ، لات چهارم مبلغ (100000)صدهزار افغانی، لات پنجم مبلغ (100000)صدهزار افغانی ،لات ششم مبلغ (100000)صدهزار افغانی،لات هفتم مبلغ (9000) نه هزار افغانی،لات هشتم مبلغ (100000)صدهزار افغانی و لات نهم مبلغ (100000)صدهزار افغانی و مجموع لات ها مبلغ(779000) هفتصدو هفتاد و نه هزار افغانی می باشد جلسه آفرگشایی در دفتر جلسات ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی دایرمی گردد.

Leave a comment

Your email address will not be published.