اعلان دعوت به داوطلبی


عنوان: پروژه های تهیه و تدارک تجهیزات آی تی برای موسسات تحصیلات عالی پنجشیر، غور، لوگر و هلمند

     Re-Bid MOHE/97/NCB/G-016:شماره دعوت به داوطلبی

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های تهیه و تدارک تجهیزات آی تی برای موسسات تحصیلات عالی پنجشیر، غور، لوگر و هلمند اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی لات اول مبلغ (155,000)  یک صدو پنجاه و پنج هزار افغانی، لات دوم مبلغ (144,000) یکصدو چهل و چهار هزار افغانی، لات سوم مبلغ (154,000) یکصدو پنجاه و چهار هزار افغانی و لات چهار مبلغ (151,000) یکصدو پنجاه و یک هزار افغانی و مجموع تضمین آفر مبلغ (604,000) ششصدو چهار هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.

Leave a comment

Your email address will not be published.