اعلان دعوت به داوطلبی برای بار دوم


اعلان دعوت به داوطلبی برای بار دوم

تاریخ: 17/ثور/1396

عنوان: تهیه و خریداری 120 قطعه تکت طیاره برای 120 تن از استادان پوهنتون

شماره دعوتنامه داوطلبی: Re – MoHE/186/NCB

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری 120 قطعه تکت طیاره برای 120 تن از استادان پوهنتون اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان و نیز در حافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 07/جوزا/1396 به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه چهارم کابل افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ 200000 (دوصدهزار) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 07/جوزا/1396 در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر میگردد.