اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تدارک کتاب برای کتابخانه های 25 پوهنتون مرکز و ولایات


عنوان: پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های 25 پوهنتون مرکز و ولایات شماره دعوتنامه داوطلبی: MoHE/205/NCB – Re-Bid وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های 25 پوهنتون مرکز و ولایات اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان و نیز در حافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 10/07/1396 به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی و مقدار تضمین آفر قرار ذیل می باشد: لات مبلغ اسعار لات اول 450,000 افغانی لات دوم 200,000 افغانی لات سوم 300,000 افغانی لات چهارم 360,000 افغانی لات پنجم 260,000 افغانی لات ششم 140,000 افغانی لات هفتم 50,000 افغانی لات هشتم 290,000 افغانی لات نهم 135,000 افغانی لات دهم 145,000 افغانی لات یازدهم 150,000 افغانی لات داوزدهم 120,000 افغانی لات سیزدهم 120,000 افغانی لات چهاردهم 130,000 افغانی لات پانزدهم 130,000 افغانی لات شانزدهم 120,000 افغانی لات هفدهم 130,000 افغانی لات هجدهم 50,000 افغانی لات نزدهم 70,000 افغانی لات بیستم 140,000 افغانی لات بیست و یکم 80,000 افغانی لات بیست و دوم 80,000 افغانی لات بیست و سوم 15,000 افغانی لات بیست و چهارم 80,000 افغانی لات بیست و پنجم 85,000 افغانی جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 10/07/1396 در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر میگرد